Tjänstjakt

Styrelsens uppgifter

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar behöver en styrelse, men vilka är rollerna i en och vad har de för uppgifter? Detta ämnar vi belysa i denna artikel.

styrelserum_156848789

När ett aktiebolag först bildas är det upp till stiftarna att bestämma vilka som ska ingå i styrelsen. Dessa personer är ju dock inte permanent placerade utan kan avgå eller bytas ut allt eftersom. Vid sådana skeden är det inte ovanligt att bolag tar hjälp av tjänster andra företag erbjuder för att hjälpa med styrelserekrytering. Men nu vidare till rollerna.

Ordförande

En ordförande är den som leder arbetet i styrelsen. Denne har även som uppgift att bevaka styrelsens uppförande, kallan till sammanträden och ser till de går korrekt till. Alla beslut som fattas av styrelsen ser sedan ordföranden till att de verkställs. Det är ordföranden som har det yttersta ansvaret i en styrelse och är personen som kan ställas till svars om det kommer till det.

Vice ordförande

Normalt sett fyller vice ordförande samma funktion som de övriga ordinarie ledamöter, men vid de tillfällen då ordförande inte kan närvara är det vice ordförande som tar över.

Sekreterare

Rollens som sekreterare är en administrativ roll och innehar ett par bestämda uppgifter. Detta inkluderar bland annat förberedelse av styrelsesammanträden, föra protokoll och bekräfta att dessa undertecknas samt förvara alla viktiga dokument på ett säkert sätt.

Ekonomiansvarig

Den ekonomiansvarige ser till att ekonomin sköts på rätt sätt och ansvaret inkluderar även budgetförslag, bokföring och bokslut. Det är inte ovanligt att några av dessa uppgifter läggs externt, i vilket fall den ekonomiansvarige fungerar som en länk mellan styrelsen och den externa personen/organisationen.

Ledamöter

Ledamöter funktion är som stöd för ordförande och de kan komma att delegeras olika uppgifter efter behov.

Suppleant

Suppleant är en sorts reserv i styrelsen. Om en ledamot inte kan fullfölja sin uppgift kan en suppleant stiga in och ta över ansvaret. Det är dock inte alltid ett krav att en suppleant ska närvara vid ett sammanträdande.